Deverseverleiding.nl gebruikt cookies voor jouw gebruiksgemak. Meer weten?. Akkoord en sluiten
0165 - 312 606
klantenservice@deverseverleiding.nl
We groeien nog steeds elke dag! Bekijk onze vacatures 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Deverseverleiding.nl: Onderdeel van de onderneming Teunissen De Verse Verleiding, gevestigd aan de Nijverheidsweg 11, 4731CZ Oudenbosch, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 51229897, gebruiker van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden, aanbieder van een online platform waar Verkopers van groente en fruit en Klanten elkaar kunnen ontmoeten. Omgeving:  www.deverseverleiding.nl. Platform: De omgeving waarop door Verkopers producten aan Gebruikers worden aangeboden. Gebruiker: Iedere bezoeker van de Omgeving. Verkoper: De rechtspersoon of onderneming welke groenten en fruit online aanbiedt via het Platform. Klant: Een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform. Koopovereenkomst:  De overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij Verkoper via het Platform. Bemiddelingsdiensten:  De door Deverseverleiding.nl via de Website aangeboden bemiddeling bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Verkoper en Klant, met inbegrip van de daarbij aangeboden aanvullende diensten zoals, maar niet beperkt tot het verwerken van facturen, betalingen en het verrichten van beheersdiensten. Voorwaarden:  Deze algemene bemiddelingsvoorwaarden Klant van Deverseverleiding.nl.  

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de bemiddeling door Deverseverleiding.nl tussen Klant en Verkoper bij verkopen via het Platform. Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Deverseverleiding.nl te raadplegen.
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Deverseverleiding.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Deverseverleiding.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s)).
 6. Deverseverleiding.nl heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 3. Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en de Verkoper (de onderneming die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Deverseverleiding.nl geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt maar slechts bemiddelt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Deverseverleiding.nl en Deverseverleiding.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 4. Vergoeding en betaling

 1. Voor betalingen geldt het volgende:

  Artikel 5. Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Deverseverleiding.nl en/of de Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Deverseverleiding.nl is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

Artikel 6. E-mailcommunicatie tussen de Klant en de Verkoper

 1. Deverseverleiding.nl heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Klant en de Verkoper (waaronder de after sales verplichtingen van de Verkoper) een e-mailapplicatie gebouwd, die het zowel voor de Klant als voor de Verkoper mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Verkoper contact op te nemen onverlet.
 2. Alle communicatie die via deze e-mailapplicatie verloopt wordt door Deverseverleiding.nl op haar servers opgeslagen en kan door Deverseverleiding.nl worden ingezien en gebruikt om:
 1. De communicatie die via deze e-mailapplicatie plaatsvindt zal door Deverseverleiding.nl maximaal twee jaar worden bewaard.

Artikel 7. Bemiddelingsdiensten

 1. Deverseverleiding.nl zal de Bemiddelingsdiensten op een professionele wijze uitvoeren. Omdat Deverseverleiding.nl bij de uitvoering van de Bemiddelingsdiensten afhankelijk is van door derden ter beschikking gestelde voorzieningen (zoals servers, telecommunicatieapparatuur- en netwerken), kan Deverseverleiding.nl niet garanderen dat de Bemiddelingsdiensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn of storingsvrij geleverd kunnen worden.
 2. In de uitvoering van de Bemiddelingsdiensten wordt gebruik gemaakt van software. Deze software stelt Deverseverleiding.nl ‘as is’ ter beschikking, zonder enige garantie ten aanzien van de betrouwbaarheid van de software of anderszins. Gebruik van de betreffende software is voor risico van de Klant.
 3. Deverseverleiding.nl zal zich inspannen om werkzaamheden aan haar systemen tijdig bekend te maken. Indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor door Deverseverleiding.nl te verrichten onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de Bemiddelingsdiensten of voor het beschermen van haar systemen tegen virussen en/of andere aanvallen, heeft Deverseverleiding.nl echter het recht om haar systemen zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik hiervan te beperken.
 4. Deverseverleiding.nl heeft het recht om de Bemiddelingsdiensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren

Artikel 8. Privacy
Op de verwerking van de persoonsgegevens van Klant is de privacyverklaring van Deverseverleiding.nl van toepassing.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Deverseverleiding.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de bemiddelingsdiensten, het klantaccount of een Koopovereenkomst.
 2. Behoudens opzet of grove nalatigheid is Deverseverleiding.nl slechts aansprakelijk voor directe schade toerekenbaar aan het handelen of nalaten van Deverseverleiding.nl, waarbij de schadevergoeding nooit meer zal bedragen dan € 75,00. Of, indien dit lager is; de prijs van het product ter zake waarvan de aansprakelijkheid van Deverseverleiding.nl is ontstaan. 

Artikel 10. Diversen

 1. Deverseverleiding.nl is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het klantaccount te blokkeren of de mogelijkheid om via Deverseverleiding.nl artikelen van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Deverseverleiding.nl.
 2. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Deverseverleiding.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 3. Deverseverleiding.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkopers op de Deverseverleiding.nl website niet langer ter beschikking te stellen.
 4. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit deze Voorwaarden voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter.